Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Cadru strategic si legislativ
Cadru strategic si legislativ

Cadru legislativ

 1. Legea 129/ 1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
 2. Memorandumul de intelegere cu privire la implementarea Granturilor Norvegiene 2014-2021
 3. Memorandumul de intelegere cu privire la implementarea Granturilor SEE 2014-2021
 4. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021
 5. Regulamentul  privind implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2014-2021
 6. Acordul de Program pentru finantarea Programului Dezvoltare locala, actualizat la 13.03.2019
 7. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
 8. OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 + Ordinul nr. 2.840/6.560/2017 NORME METODOLOGICE din 31 octombrie 2017-de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 9. Legea 98/2016 privind achizitiile publice + HG 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
 10. Legea Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica
 11. Ordin MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene
 12. Ordinul nr. 348/2018 privind aprobarea normelor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de calatorie finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistența tehnica al SEE și Mecanismele financiare norvegiene 2014-2021;
 13. OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora + HOTARARE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011
 14. HOTARARE nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute în anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
 15. Ghiduri adoptate de FMC / NMFA în conformitate cu regulamentele aplicabile
 16. Ordinul MDRAPFE/ANAP nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeana implementate în parteneriat;
 17. Hotarârea Consiliului Director al OP nr. 4-X-ST-26.10.2018 aprobare acordare si decontare drepturi deplasari;
 18. Hotararea Consiliului Director al OP nr. 1-I-ST-28.01.2019 de modificare și completare HCD 4-X-ST-26.10.2018
 19. Manualul de comunicare si design al Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021

Cadru strategic

 1. Strategia Guvernului României de incluziune a cetatenilor români apartinând minoritatii rome pentru perioada 2014-2020
 2. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 - 2020
 3. Pachetul anti-saracie
 4. Strategia Naționala privind Incluziunea Sociala și Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020;
 5. Strategia Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (SNOFM) 2014-2020
 6. Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020;
 7. Strategia Naționala de Sanatate 2014-2020
 8. Strategia Naționala privind Reducerea Parasirii Timpurii a Școlii
 9. Strategia pentru Învațarea pe tot Parcursul Vieții
 10. Strategia Naționala pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 - 2020
 11. Strategia Naționala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitați 2014-2020
 12. Strategia Naționala pentru Promovarea Îmbatrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020
 13. Strategia Naționala pentru Sanatatea Mintala a Copilului și Adolescentului 2015-2020
 14. Programul Național de Reforma (PNR)
 15. Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregarii școlare în unitațile de învațamânt preuniversitar
 16. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului
 17. Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati
 18. Recomandarea CM/Rec(2012)13 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei
 19. Ghidul Comisiei Europene adresat statelor membre pentru folosirea fondurilor structurale si de investitii in combaterea segregarii teritoriale si scolare