Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Help Desk
Help Desk

Orice entitate interesata de obtinerea mai multor detalii privind implementarea Programului Dezvoltare locala sau referitoare la apelurile deschise in cadrul acestui program poate contacta Operatorul de Program:

- prin e-mail, la adresa: info@frds.ro

- telefonic:

de luni pana joi, dupa urmatorul program:

  • la numarul de telefon 0735.179.837, intre orele 8:00 - 11:00
  • la numarul de telefon 021.315.34.40, intre orele 10:00 - 14:00
  • la numarul de telefon 0723.633.871, intre orele 13:00 - 17:00

in zilele de vineri, dupa urmatorul program:

  • la numarul de telefon 0735.179.837, intre orele 8:00 - 11:00
  • la numarul de telefon 0723.633.871, intre orele 11:00 - 15:00

 

***

Intrebari si raspunsuri

Apelul "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

Intrebarea 1:Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) sunt eligibile ca Promotori de Proiect/ Parteneri de Proiect?

Raspuns: Apelul de proiecte, sectiunea 2.5 Promotori de proiecte eligibili, mentioneaza categoria larga a entitatilor publice drept una dintre categoriile de promotori de proiect eligibili. La randul sau, Ghidul aplicantului, sectiunea 4.1 Promotori si parteneri de proiect eligibili, in acord cu prevederile Apelului, reitereaza categoriile de promotori eligibili, una dintre acestea fiind cea a entitatilor publice, cu specificatia ca "entitatile publice eligibile trebuie sa detina calitatea de ordonator de credite si sa aiba atributii in domeniul proiectului". Ghidul solicitantului enumera cu titlu de exemplu anumite tipuri de entitati publice eligibile, printre care se regasesc "Autoritatile publice locale (consilii judetene, consilii locale), inclusiv institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora, cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar si al incluziunii sociale". Enumerarea nu este limitativa, iar conditiile specificate nu sunt cumulative. In concluzie, o entitate de drept public care are calitatea de ordonator de credite si atributii in domeniul proiectului (educatie de nivel preuniversitar, incluziune sociala) este eligibila. In elaborarea aplicatiei, se va tine cont de obiectivele apelului, care se refera la educatia incluziva.

 

Intrebarea 2: Este conditie obligatorie ca Promotorul de Proiect (PP) sa fie o asociere de entitati publice provenind din doua judete ale unei regiuni sau este suficient ca aplicantul (Promotorul de Proiect) sa fie o singura entitate publica (de exemplu, autoritate publica locala)?

Raspuns: Apelul "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" prevede posibilitatea ca entitatea care isi asuma rolul de promotor de proiect sa solicite finantarea singura sau in parteneriat cu alte entitati eligibile, stipuland ca "proiectele derulate in parteneriat cu entitati din Romania si/sau Norvegia sunt incurajate si vor primi punctaj specific in evaluare" (sectiunea 2.6 Parteneri eligibili). De asemenea, Ghidul aplicantului (sectiunea 4.1 Promotori si parteneri de proiect eligibili) precizeaza ca "entitatile publice eligibile trebuie sa detina calitatea de ordonator de credite si sa aiba atributii in domeniu proiectului".

Accesati lista completa cu intrebari si raspunsuri in legatura cu apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc

 

* * *

Schema de granturi mici "Acces la finantare"

Intrebarea nr. 1: Pentru realizarea unei investitii privind construirea unui centru comunitar, va rog sa imi comunicati daca pentru demonstrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care se doreste a fi amplasata constructia este necesar ca terenul respectiv sa figureze pe Extras CF, sau este suficienta demonstrarea dreptului de proprietate asupra terenului prin prezentarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public sau HCL privind aprobarea modificarilor/completarilor la inventarul domeniului public.

Raspuns: In Ghidul aplicantului, capitolul 2.5. Drepturi asupra terenului/ cladirii, este specificat: "Pentru constructia sau renovarea/reconstructia unui obiectiv de investitie, aplicantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate/administrare asupra terenului si dreptul de folosinta, conform art.8.6 pct. 2 din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, astfel incat, in cazul aprobarii proiectului pentru finantare, terenul/cladirea sa fie libere de orice sarcini. In cazul in care este pusa la dispozitia proiectului o constructie sau un teren, se vor atasa documente care atesta dreptul de proprietate asupra acestor bunuri imobiliare, precum si dreptul de utilizare a acestora in interesul proiectului. Aplicantul, in calitate de detinator al dreptului de proprietate a spatiului/terenului respectiv, va completa si depune, o data cu cererea de finantare, Anexa 19 Declaratie terenuri/cladiri.

Pe langa Anexa 19, aplicantul va furniza si urmatoarele documente:

1. In cazul in care cladirea/terenul este proprietatea primariei/consiliului judetean: inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (in copie) sau alte documente publicate in Monitorul Oficial (legi, ordonante, hotarari ale guvernului, ordine de ministru), pentru cazuri particulare (in copie) si Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor si/sau completarilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii pozitiei globale existente sau clasificarii unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adica sa fi fost supusa controlului de legalitate al Prefectului, in conditiile legii.

2. In cazul in care terenul este inclus in proprietatea publica sau administrarea unei autoritati publice locale, alta decat solicitantul: inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislatiei in vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (in copie) sau alte documente publicate in Monitorul Oficial (legi, ordonante, hotarari ale guvernului, ordine de ministru), pentru cazuri particulare, in copie, insotite de acordul autoritatii detinatoare, respectiv avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie."

Accesati lista completa cu intrebari si raspunsuri in legatura cu schema de granturi mici "Acces la finantare"

* * *

 

Apelul 1 - apel pentru propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale in cadrul Programului "Dezvoltare locala"

Intrebarea nr. 1: Daca am ratat depunerea unei cereri de finantare in cadrul apelului de propuneri de initiative bilaterale, mai pot avea un partener din statele donatoare?

Raspuns: Da, orice entitate eligibila poate identifica un partener din statele donatoare si depune un proiect bilateral si fara sprijinul oferit de Operatorul de Program prin intermediul apelului de propuneri de initiative bilaterale deschis in cadrul Programului.

Accesati lista completa cu intrebari si raspunsuri in legatura cu Relatiile Bilaterale

* * *

Apelul restrans "Reducerea saraciei"

Intrebarea nr. 1:Pentru partenerul din Romania care este ONG si cu care s-a colaborat in calitate de prestator de servicii de cercetare este necesara procedura transparenta si nediscriminatorie privind alegerea partenerilor?

 

Raspuns:Conform Ordonantei de urgenta nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cap. V, art. 14, "autoritatile sau institutiile finantate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entitati din sectorul privat din Romania, numai prin aplicarea unei proceduri transparente si nediscriminatorii privind selectia partenerilor din sectorul privat". Colaborarea anterioara  bazata pe un acord de parteneriat/ contract de servicii cu un alt obiectiv si cu o anumita durata avea un scop care nu includea cel mai probabil activitatile din noul proiect. Prin urmare, este necesara organizarea unei alte proceduri de selectie a partenerilor, la care pot participa inclusiv fostii parteneri/ colaboratori/ prestatori privati (ONG), in conformitate cu prevederile metodologiei de selectie care va fi elaborata in acest sens.

Accesati lista completa cu intrebari si raspunsuri in legatura cu apelul "Reducerea saraciei"