Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Help Desk
Help Desk

Orice entitate interesata de obtinerea mai multor detalii privind implementarea Programului Dezvoltare locala poate contacta OP:

- telefonic, la numerele:

  • 0735.179.837, intre orele 9:00 - 12:00 (indisponibil in perioada 6-20 februarie 2019)
  • 0723.633.871, intre orele 11:00 - 17:00

- prin e-mail, la adresa info@frds.ro

 

***

Intrebari si raspunsuri

Apelul "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

Intrebarea 1:Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) sunt eligibile ca Promotori de Proiect/ Parteneri de Proiect?

Raspuns: Apelul de proiecte, sectiunea 2.5 Promotori de proiecte eligibili, mentioneaza categoria larga a entitatilor publice drept una dintre categoriile de promotori de proiect eligibili. La randul sau, Ghidul aplicantului, sectiunea 4.1 Promotori si parteneri de proiect eligibili, in acord cu prevederile Apelului, reitereaza categoriile de promotori eligibili, una dintre acestea fiind cea a entitatilor publice, cu specificatia ca "entitatile publice eligibile trebuie sa detina calitatea de ordonator de credite si sa aiba atributii in domeniul proiectului". Ghidul solicitantului enumera cu titlu de exemplu anumite tipuri de entitati publice eligibile, printre care se regasesc "Autoritatile publice locale (consilii judetene, consilii locale), inclusiv institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora, cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar si al incluziunii sociale". Enumerarea nu este limitativa, iar conditiile specificate nu sunt cumulative. In concluzie, o entitate de drept public care are calitatea de ordonator de credite si atributii in domeniul proiectului (educatie de nivel preuniversitar, incluziune sociala) este eligibila. In elaborarea aplicatiei, se va tine cont de obiectivele apelului, care se refera la educatia incluziva.

 

Intrebarea 2: Este conditie obligatorie ca Promotorul de Proiect (PP) sa fie o asociere de entitati publice provenind din doua judete ale unei regiuni sau este suficient ca aplicantul (Promotorul de Proiect) sa fie o singura entitate publica (de exemplu, autoritate publica locala)?

Raspuns: Apelul "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" prevede posibilitatea ca entitatea care isi asuma rolul de promotor de proiect sa solicite finantarea singura sau in parteneriat cu alte entitati eligibile, stipuland ca "proiectele derulate in parteneriat cu entitati din Romania si/sau Norvegia sunt incurajate si vor primi punctaj specific in evaluare" (sectiunea 2.6 Parteneri eligibili). De asemenea, Ghidul aplicantului (sectiunea 4.1 Promotori si parteneri de proiect eligibili) precizeaza ca "entitatile publice eligibile trebuie sa detina calitatea de ordonator de credite si sa aiba atributii in domeniu proiectului".

 

Intrebarea 3: Criteriul de eligibilitate "numarul de judete in care este implementat proiectul respecta limita minima anuntata in apel" (documentul Apel, sectiunea "Criteriile de eligibilitate", pag. 18), este  raportat la atingerea impactului regional cu implicarea a minim doua judete sau Promotorii de Proiect trebuie sa fie din minim doua judete din cadrul aceleiasi regiuni de dezvoltare.

Raspuns: Sectiunea 2.1 Rezultate asteptate a Apelului prevede ca sunt sprijinite "proiectele mari, dezvoltate la nivel regional (cel putin doua judete din aceeasi regiune de dezvoltare), multiregional (cel putin doua judete din regiuni de dezvoltare diferite) sau national, care se adreseaza unui numar ridicat de beneficiari", iar printre indicatorii de program la care vor contribui proiectele prezentului apel se numara indicatorii "nr de judete in care au fost furnizate servicii educationale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES", respectiv "nr. de judete in care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de parasire timpurie a scolii" (indicatori aferenti Output-ului 2.1). Metodologia de calcul a acestor indicatori, explicitata in anexa nr. 5 la Ghidul aplicantului, mentioneaza ca "indicatorii se determina ca numar de judete in care se regasesc locurile de furnizare a serviciilor proiectului de catre PP/parteneri". In concluzie, caracterul regional, multiregional sau national al proiectelor se determina in functie de locul de furnizare a serviciilor proiectului de catre PP/parteneri. La acest aspect face referire si criteriul de eligibilitate "numarul de judete in care este implementat proiectul respecta limita minima anuntata in apel".

 

Intrebarea 4: In cazul unui parteneriat cu o autoritate locala care nu are contributie financiara in derularea proiectului dar este implicat prin diverse tipuri de suport  (de exemplu, referirea beneficiarilor catre serviciile ONG-ului Partener de Proiect/ punerea la dispozitie cu titlu gratuit de folosinta a unui spatiu necesar derularii unor activitati din cadrul proiectului), care va fi procedura de achizitie aplicata pe durata implementarii proiectului?

a) conform legislatiei nationale privind achizitiile publice pentru autoritati publice centrale sau locale ? sau

b) conform procedurilor simplificate elaborate de Ministerul Fondurilor Europene prin FRDS ?

Raspuns: Indiferent de valoarea bugetului alocat partenerilor, sau daca un partener are sau nu buget alocat, se vor avea in vedere  prevederile Anexei 2 "Prevederi generale privind achiziČ›iile la nivelul proiectelor", punctul 3, care mentioneaza ca in cazul proiectelor implementate in parteneriat constituit din una sau mai multe autoritati contractante si una sau mai multe entitati juridice fara calitatea de autoritate contractanta, se vor respecta prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat.

Elaborarea Planului achizitiilor se va face conform prevederilor art.13 din HG 395/2016 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Intrebarea 5: Un ONG aflat in subordinea unei eparhii catolice, care este autorizat si desfasoara activitati de servicii sociale, poate avea calitatea de partener in proiect?

Raspuns: ONG-urile cu caracter religios (asimilabile conceptului de "faith-based organisations"), infiintate in baza Ordonantei nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legii nr. 21/1924 privind asociatiile si fundatiile, sunt eligibile cu conditia ca, pe langa respectarea principiilor prevazute de art. 1.6.1 lit (n) din Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021(sa fie entitati infiintate ca persoane juridice in Romania, voluntare, non-profit, cu scop necomercial, independente fata de administratia locala, regionala si centrala, entitati publice, partide politice si organizatii comerciale), sa nu realizeze in cadrul activitatilor finantate prin proiect promovarea directa sau indirecta a unei doctrine sau misiuni religioase, sau sa faca prozelitism, in acord cu credintele unei anumite confesiuni (dincolo de ceea ce poate fi considerata o activitate elementara de crestere a constientizarii in domeniul religios/cultural).

 

Intrebarea 6: Poate fi externalizat managementul proiectului?

Raspuns:Managementul de proiect nu poate fi externalizat, promotorul de proiect fiind direct responsabil de managementul proiectului. Promotorul trebuie sa nominalizeze inca de la depunerea cererii de finantare echipa de management a proiectului, "care va fi compusa din personalul cu atributii de coordonare generala a proiectului [...] si va include coordonatorul de proiect, responsabilul financiar si expertul in achizitii" ("Ghidul aplicantului", capitolul 5.3.).