Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS > Noutati  > A N U N T din 23 august 2022

A N U N T din 23 august 2022

privind angajarea unui COORDONATOR  BIROU ACHIZIȚII (BA) COD COR 121904

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenţionează să contracteze, prin concurs, un COODONATOR BIROU ACHIZIȚII (BA), cod COR 214946.

 1. Atribuţii şi responsabilităţi generale
 2. Respectă Regulamentele de implementare aferente Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.
 3. Se asigură că implementarea activităţilor de care răspunde se face în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii.
 4. Răspunde de desfăşurarea activităţii de achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii destinate managementului programului, în conformitate cu legislația și procedurile de achiziţii aplicabile și cu cerințele Regulamentelor.
 5. Elaborează/îmbunătățește proceduri operaţionale de achiziţii pentru buna desfăşurare a activităţii programului.
 6. Supraveghează respectarea procedurilor de achiziţii și a cerințelor Regulamentelor la nivelul întregului Program.
 7. Răspunde de buna desfășurare a activității biroului și în acest sens planifică, urmărește, controlează, verifică și îndrumă activitatea personalului biroului. 
 8. Sprijină şi asistă beneficiarii/PP şi personalul implicat în program pe probleme de achiziţii.
 9. Asigură transparența și accesul la documente în conformitate cu cerințele Regulamentelor.
 10. Se conformează cu orice alte obligaţii aferente activităţii sale care sunt stipulate în Acordul de program

Coordonatorul BA va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, pe durata programului „Dezvoltare locală” respectiv data de 31.12.2024, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS cu normă întreagă. Perioada de probă pentru funcție de conducere de 45 de zile lucrătoare.

Organizarea concursului:

Concursul va consta într-o singură probă, interviu, care vizează şi verificarea cunoștințelor profesionale precum și cunoștințele privind limba straină.

 1. interviu: punctaj maxim – 100 de puncte

Candidații trebuie să obțină un rezultat final cu un punctaj minim de 70 de puncte reprezentând media aritmetica a punctajelor acordate pentru interviu de membrii comisiei. Rezultatul final se comunica pe adresa de email indicată de candidat în CV.

Candidații trebuie să răspundă în cadrul interviului pe baza bibliografiei privind reglementările aplicabile postului, reglementările finanțatorilor, legislația națională și să demonstreze că poseda foarte bune cunoștințe specifice domeniului achiziții.

Data de desfășurare a concursului este stabilită pentru ziua de 05 septembrie 2022. Interviurile se vor desfăşura, în principiu,  în intervalul orar 15:00:-20:00. Pentru fiecare candidat se va stabili, de comun acord, un interval orar de participare directă la interviu în fața comisiei de concurs.

Rezultatul final se poate contesta în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului pe adresa de e-mail a candidatului declarată în CV. Contestaţia se depune la adresa de e-mail office@frds.ro.

 1. Condiţii de participare:

Pentru ocuparea postului de Coordonator BA, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. Condiţii generale pentru candidaţi:
 2. cetăţenie romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul/reședința în România;
 3. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 4. vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 5. capacitate deplină de exerciţiu;
 6. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe bază de adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau unităţi medicale abilitate;
 7. să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. îndeplinesc condiţiile de studii, de vechime şi celelalte condiţii specifice solicitate.
 1. Condiţiile specifice:
 2. Studii superioare, de lungă durată cu diplomă de licență.
 3. Experienţă relevantă în activitatea de achiziţii publice, de cel puțin 8 ani
 4. Experiență de lucru în proiecte finanțate din fonduri rambursabile sau nerambursabile  de cel puțin 5 ani
 5. Atestate/certificate/diplome în domeniul achiziţiilor publice.
 6. Vechime în muncă de cel puțin 8 ani.
 7. Cunoștințe de limba engleză nivel B1
 8. Cunoştinte bune operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point)
 9. Disponibilitate de deplasare în ţară.

Persoanele care considera că îndeplinesc condiţiile generale şi specifice sunt invitate să trimită un CV în format europass, în limba romana, însoţit de o copie  a următoarelor acte:

 1. cerere de înscriere la concurs cu datele de identificare ale candidatului din care să reiasă și acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
  1. act de identitate
  1. diplome de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări relevante pentru post
  1. copii ale carnetului de muncă/contractelor şi/sau adeverinţe, după caz, care să ateste vechimea în muncă, specialitate și funcție de conducere
  1. recomandări de la locurile de munca anterioare/colaborări pentru susținerea experienței relevante
  1. adeverinţa medicală, de la medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru post se va prezenta, în original, la data interviului dacă candidatul va fi selectat
  1. cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu a suferit condamnări

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau mpop@frds.ro , până în ziua de 31.08.2022 , ora 14:00. Informaţii suplimentare pot fi obținute la persoana de contact: Mariana Pop – mobil: 0721 274 984. Doar persoanele care au trimis documentele solicitate şi, potrivit datelor din CV, îndeplinesc condiţiile generale și specifice vor fi invitate să participe la concursul pentru ocuparea postului.

Răspunsul la selecţia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicată în CV, cel mai târziu în data de 01.09.2022.

BIBLIOGRAFIE:

– Regulamentele de implementare ale Mecanismului Financiar SEE și Norvegian 2014-2021;

– Acordul de Program pentru Programul Dezvoltare Locală; 

– Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 246/2013;

– Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

– HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene publicat în Monitorul Oficial nr.618 din 12 august 2016;

– Ordinul MDRAPFE/ANAP nr. 6712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017, privind gestionarea financiară  a  fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014 – 2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021;

– Ordin  MFP nr. 2840/2017 și MDRAPFE nr. 6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2017;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

– Hotărârea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislația se găsește pe site FRDS la adresa http://www.frds.ro/index.php?id=134