Copyright 2019 FRDS

Back

ALTE PROGRAME

„Trăim cu toții sub același cer, dar nu avem același orizont”

Konrad Adenauer

Programe

VBF – Un viitor mai bun pentru femei

 

Obiectivul general al proiectului este de a promova un rol activ pentru femeile din medii dezavantajate – mediul rural şi mici oraşe cu economie preponderent agrara, femei aparţinând minorităţilor etnice – prin sprijinirea lor în iniţierea şi gestionarea de mici afaceri şi activităţi sau proiecte comunitare.

Rolul FRDS

În calitate de partener, rolul major al FRDS este de a elabora o analiza-diagnostic asupra potenţialului de dezvoltare a antreprenoriatului feminin şi de a derula o campanie amplă de informare şi facilitare la nivelul comunităţilor locale. În termeni specifici, printre atribuţiile FRDS se regăsesc activităţi precum:
– selectarea zonelor de intervenţie, identificarea antreprenorilor sociali persoanelor-resursa şi a nevoilor de formare, crearea de grupuri mixte pentru egalitatea de şanse şi a reţelei de persoane resursa, identificarea nevoilor de instruire şi asistenta ale potenţialilor beneficiari Raţiunea proiectului se înscrie în eforturile depuse de către FRDS de-a lungul timpului pentru a dezvolta antreprenoriatul economic şi social la nivelul comunităţilor dezavantajate, pentru a concilia „dezvoltarea comunitară”, „dezvoltarea profesională” şi „viaţă de familie”, precum şi de a reduce riscurile de excluziune de pe piaţa muncii şi perpetuarea dependenţei de economia de subzistenţă.

Perioada – 2008-2011

Obiective generale:
– promovarea unui rol activ pentru femeile din medii dezavantajate
– sprijinirea femeilor în iniţierea şi gestionarea de mici afaceri şi proiecte comunitare

Beneficiari:
– comunităţi rurale şi oraşe mici (sub 20.000 locuitori)

Valoare proiect: – 16, 7 mil. lei

Finanţatori
-Fondul Social European, axa 6.3.- „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, prin Autoritatea de Management POSDRU, din cadrul MMFPS.

Rezultate preconizate
– 700 de femei vor finaliza programe de instruire
– 100 de proiecte de afaceri şi proiecte servicii de îngrijire asistate
– 50 mici afaceri şi proiecte comunitare gata să-şi înceapă activităţile
– 100 de grupuri mixte pentru egalitatea de şanse funcţionale,
– reţea naţională/ asociaţie a femeilor din medii dezavantajate înfiinţată

Impact

Proiectul a contribuit la înlăturarea prejudecăţilor şi stereotipurilor de gen, la formarea unei culturi antreprenoriale în rândul femeilor, precum şi la reducerea deficitului de asociere din mediul rural şi oraşele mici. FRDS a câştigat acest proiect alături de Depro Inovaţie (în calitate de aplicant), Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare şi Asociaţia Amfar Galiţia.

 

* * *

Proiectul „Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural” are ca scop promovarea drepturilor femeilor şi a familiilor provenind în special din mediul rural. Prin acest proiect se vor oferi servicii de informare, de sprijin şi de consiliere pentru asigurarea unei participări socio-economice echilibrate a femeilor în comunitate.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la stimularea şi creşterea ratei de ocupare a populaţiei feminine din mediul rural, prin intermediul unor acţiuni integrate direcţionate către reducerea inegalităţii de şanse şi creşterea accesului la un loc de muncă.

Obiective specifice:
1. Combaterea stereotipurilor de gen şi atragerea femeilor pe piaţa muncii – prin acţiuni de informare şi conştientizare pentru combaterea stereotipurilor de gen, în special a celor care sprijină ideea că activitatea profesională remunerata este specifică bărbaţilor, iar munca din cadrul căminului este proprie femeilor.

2. Îmbunătăţirea capacităţii de angajare a femeilor din mediul rural prin creşterea nivelului de pregătire – calificarea/recalificarea şi orientarea femeilor din mediul rural cu scopul creşterii şanselor acestora la un loc mai bun pe piaţa muncii.

Proiectul răspunde, astfel, obiectivelor specifice ale PODSRU, Domeniului Major de Intervenţie 6.3. – „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, contribuind la promovarea principiului egalităţii de şanse şi la combaterea stereotipurilor de gen

Rolul FRDS

În calitate de partener, rolul major al FRDS este de a elabora o analiza-diagnostic asupra accesului femeilor din zonele rurale pe piaţa muncii. În termeni specifici, atribuţiile FRDS rezidă în 1) alcătuirea unui catalog de bune practici, prin realizarea unei analize comparative a planurilor şi practicilor dezvoltate în spaţiile rurale UE pentru creşterea nivelului de ocupare a populaţiei de sex feminin. 2) formularea de recomandări pentru delimitarea ariilor de intervenţie, pe baza unei analize detaliate în profil regional şi teritorial 3) evaluarea constrângerilor şi oportunităţilor de (re)inserţie pe piaţa muncii, precum şi a nevoilor specifice de dezvoltare profesionalaprin desfăşurarea unei cercetări cantitativ-calitative în comunităţi rurale din zone de intervenţie potenţiale 4) identificarea alternativelor şi direcţiilor de configurare şi funcţionare a centrelor de suport regionale ce vor fi înfiinţate în cadrul proiectului

Raţiunea proiectului se înscrie în eforturile depuse de către FRDS de-a lungul timpului pentru a dezvolta antreprenoriatul economic şi social la nivelul comunităţilor dezavantajate, pentru a concilia „dezvoltarea comunitară”, „dezvoltarea profesională” şi „viaţă de familie”, precum şi de a reduce riscurile de excluziune de pe piaţa muncii şi perpetuarea dependenţei de economia de subzistenţă.

Perioada – 2010-2012

Beneficiari:- comunităţi rurale din 4 regiuni de dezvoltare

Valoare proiect: – 17.7 mil. lei

Finanţatori:

-Fondul Social European, axa 6.3.- „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, prin Autoritatea de Management POSDRU, din cadrul MMFPS.

Parteneri:

o Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural – beneficiarul finanţării,

o Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS) – partener,

o Agenţia de publicitate Saatchi&SaatchiX Pubilcitate SRL- partener

o Asociaţia Agrară a Agricultorilor Tineri din Almeria (Spania) – ASAJA ALMERIA – partener transnaţional.

Detalii

 

* * *

 

PGF – Project Generation Facility

PGF este o componentă a iniţiativei Making the Most of EU funding for Roma inclusion (MtM).

Şopul proiectului PGF România pentru primul an este de acontribui la o dezvoltare durabilă şi echitabilă a comunităţilor de romi din România şi combaterea excluziunii prin furnizarea de asistenta integrată (financiară şi tehnică) pentru dezvoltarea capacităţilor membrilor comunităţilor de romi pentru a intra în competiţia pentru fondurile structurale ale UE.

Perioada:Octombrie 2009 – Septembrie 2010. Proiectul a fost extins până la 31 martie 2011 (anul I)

Rolul FRDS

În calitate de partener, rolul FRDS în proiect este de a furniza expertiza şi asistenţa tehnică către autorităţi locale pentru elaborarea de proiecte finanţabile prin fonduri structurale. Printre atribuţiile FRDS se mai număra elaborarea unei analize asupra nevoilor de suport la nivelul autorităţilor locale privind accesul la fonduri europene pentru comunităţile de romi, părţi integrate ale procesului de facilitare cum ar fi informarea comunităţilor, implicarea persoanelor de etnie romă aparţinătoare comunităţilor facilitate în elaborarea cererilor de finanţare în vederea creşterii capacităţilor de absorbţie a fondurilor structurale.

Obiective

(1) Sprijinirea comunităţilor de romi din România pentru o dezvoltare durabilă şi echitabilă;

(2) Combaterea excluziunii prin furnizarea de asistenta integrată, în scopul dezvoltării capacităţilor membrilor comunităţilor de romi pentru a intra în competiţia pentru fondurile structurale ale UE.

Beneficiari:comunităţile de romi din zonele rurale sau din oraşe mici cu capacităţi scăzute de accesare a fondurilor structurale.

Valoarea proiectului: 326,450 euro

Finanţatori: Open Society Institute. Local Government and Public Service Reform Iniţiative

Rezultate pentru anul 1:

– Cel puţin 50 comunităţi roma informate la nivel naţional prin facilitatori comunitari despre serviciile PGF

– Cel puţin 10 strategii de dezvoltare locală aflate în proces de dezvoltare / îmbunătăţire

– 25 comunităţi de romi selectate pentru facilitare comunitară

– Cel puţin 40 ONG informate despre serviciile PGF

– 15 reprezentanţi roma instruiţi pentru a acţiona ca şi agenţi de dezvoltare locală

– Cel puţin 4 sesiuni de instruire cu persoane resursa din comunităţile de romi (ONG, reprezentanţi APL) din ţară, în total cel puţin 60 persoane instruite în management de proiect FSE şi dezvoltare organizaţională

– Cel puţin 5 proiecte elaborate şi pregătite pentru a fi transmise spre finanţare din fonduri structurale

Impact

Prin promovarea unei campanii de informare la scară largă, prin investiţii în resurse umane şi încurajarea cooperării între romi şi non-romi, ca proiectul crează premisele pentru alte iniţiative de dezvoltare. Succesul în anumite comunităţi, fără îndoială, va încuraja romi din regiunile (nu direct vizate) de a aplica pentru fonduri UE şi/ sau să încerce să găsească soluţii alternative la sărăcie şi excluziune socială. Activităţile desfăşurate în primul an ajuta cu siguranţă la punerea în aplicare a proiectului în al doilea an.

PGF este implementat de către consorţiul format din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fondul Roman de Dezvoltare Socială şi Asociaţia Institutul pentru Politici Publice

Detalii

Tags: POSDRU, Instrumente structurale, Incluziune socială, Egalitate de şanse, Romi, Open Society, Roma inclusion

 

* * *

 

REF – Educaţie pentru angajare civică a comunităţilor de romi

Înscris în eforturile de punere în practică a principiilor Deceniului de Incluziune a Romilor (2005-2015) şi răspunzând obiectivelor FRDS, de combatere a sărăciei şi promovare a incluziunii sociale, acest proiect a fost destinat sprijinirii eforturilor pentru pregătirea comunităţilor rome să răspundă mai bine cerinţelor Programului de Intervenţii Prioritare, ce urma să fie derulat de FRDS în perioada următoare pentru 100 cele mai sărace comunităţi de romi.

Pentru implementarea proiectului, FRDS şi Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” au format un consorţiu care a lucrat în parteneriat cu organizaţii locale (Fundaţia Ruhama, Asociaţia Catalactica, Asociaţia şanse Egale şi Fundaţia Liga ProEuropa), cu birourile regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi, precum şi cu autorităţile locale din trei regiuni de dezvoltare. Coordonarea activităţilor de dezvoltare comunitară prin partenerii regionali a constituit unul din factorii de succes ai proiectului şi unul din elementele care asigură diseminarea şi durabilitatea rezultatelor.

Perioada: Iulie 2006 – August 2008 (25 luni).

Obiective generale:

Îmbunătăţirea capacităţii cetăţenilor romi de a participa la procesul decizional în cadrul propriilor comunităţi şi creşterea nivelului de participare a copiilor romi la cursurile obligatorii de învăţământ preşcolar şi şcolar primar.

Beneficiari:
– 40 de adulţi de etnie romă;
– 60 de comunităţi rome defavorizate selectate din 3 regiuni de dezvoltare ale ţării (Nord-Vest, Centru şi Sud)

Valoare proiect: 303.350 Euro (din care finanţare nerambursabilă în valoare de 284.350 EURO)

Finanţator: ROMA EDUCATION FUND

Rezultate

Rezultate

 • 138 comunităţi facilitate
 • 606 lucrări de mică infrastructura realizate în mediul rural :
 • 129 de servicii sociale furnizate
 • 184 de de centre de prelucrare a materiilor prime în mediul rural care acţionează ca poli de dezvoltare locală
 • 16 proiecte inovative

 

Beneficii (cumulate)

 • 1.500 km de drum reabilitaţi care îmbunătăţesc accesul la şcoală, servicii publice, pieţe etc.,
 • 33.614 persoane care beneficiază de apă potabilă şi de condiţii de igienă mai bune,
 • 24 de centre comunitare în care se desfăşoară activităţi culturale, sociale, interetnice,
 • 180 de centre de prelucrare a materiilor prime în mediul rural care acţionează ca poli de dezvoltare     locală,
 • 2.138 copii defavorizaţi care beneficiază de servicii educaţionale alternative,
 • 855 bătrâni dependenţi care sunt îngrijiţi acasă sau în centre comunitare,
 • 1.244 persoane beneficiare de serviciile adăposturilor temporare,
 • 2628 membri ai comunităţilor finanţate instruiţi în management de proiect (membri ai comitetelor de conducere a proiectelor).

 

Impact

Rezultatele evaluărilor externe făcute proiectului (realizate de Metromedia Transilvania în 2000 şi 2006 şi Gallup Organization Internaţional în 2004) au arătat printre altele, următoarele :
– atât sătenii obişnuiţi cât şi liderii locali au fost, în marea lor majoritate (peste 80% ) de părere că „oamenii din sat aveau mare nevoie de realizarea proiectului”, că acesta „a influenţat în bine viaţa comunităţii” şi că „de rezultatele lui au beneficiat mulţi oameni din sat”;
– gradul de încredere în autorităţi şi în ceilalţi membri ai comunităţii a crescut (în comunităţile finanţate).

Reuşita acestui proiect la scala naţională a dus la preluarea modelului în cadrul unor programe de pre-aderare, dar şi la reproducerea acestuia în unele proiecte ale Băncii Mondiale iniţiate după anul 2001. Nu în ultimul rând, multe instituţii şi organizaţii locale sau regionale au împrumutat practici şi instrumente experimentate cu succes prin acest proiect de dezvoltare locală.