Copyright 2019 FRDS

Back

EXPERIENȚA

„Cu oameni, pentru oameni”

Dezvoltare comunitară
 • Implementare de proiecte de dezvoltare comunitară

 

Proiecte:
– reabilitare a micii infrastructuri comunitare
– activităţi generatoare de venit
– servicii sociale comunitare
– inovative (cu accent pe probleme de mediu)
– integrate

 

Beneficiari:

– comunităţi rurale sărace – mono sau multietnice
– grupuri dezavantajate, din mediul urban sau rural
– comunităţi miniere afectate de restructurarea sectorului minier
– comunităţi de romi din aşezări (rurale sau urbane) sărace

 

Fonduri administrate:

– 69 de milioane USD + 5 milioane EURO, în 10 ani

 

Performanțe:

– 1355 de proiecte implementate, în toate judeţele ţării
– 225 de proiecte implementate simultan în 2009
– peste 620.000 beneficiari

*   *   *

 • Facilitare comunitară

 

Facilitarea de pregătire

– oferirea de asistență beneficiarilor în evaluarea nevoilor, alegerea liderilor şi pregătirea cererilor de finanţare

 

Facilitarea de remediere

– rezolvarea unor probleme de natură socială apărute în comunităţi (insuficientă implicare a beneficiarilor în realizarea proiectului, conflicte, neînţelegeri apărute între beneficiari, între aceştia şi autorităţile locale, constructori, furnizori etc.)

 

Facilitarea de rețea

– dezvoltarea unor forme de asociere între beneficiari, facilitarea schimbului de experienţă în ceea ce priveşte derularea şi asigurarea sustenabilităţii proiectelor, sprijinirea continuării demersurilor de dezvoltare locală

 

Performanțe:

– 82% dintre proiectele depuse de comunităţile facilitate în 2003 au fost aprobate
– toate comunităţile facilitate în 2003 au depus proiecte
– 75 de comunităţi miniere din 16 judeţe, facilitate concomitent în 3 luni de zile (în anul 2005)

 

 • Organizarea de reţele de suport între beneficiari

 

Obiective:

– bună implementare a proiectelor aflate în derulare
– asigurarea sustenabilităţii proiectelor încheiate
– continuarea demersurilor de dezvoltare locală

 

Activități:

– vizite de studiu, de cunoaştere şi împărtăşire a experienţei
– instruiri în domenii specifice
– participări la sesiuni de prezentare a unor programe de finanţare
– întâlniri cu specialişti, cu reprezentanţi ai unor autorităţi publice
– realizarea de materiale promoţionale
– organizarea sau participarea la târguri, expoziţii, festivaluri
– înfiinţarea de asociaţii formale care să le reprezinte interesele

 

Beneficiari:

– comunităţi, ONG sau autorităţi locale ce au încheiat cu succes un proiect
– comunităţi, ONG sau autorităţi locale care implementează proiecte
– comunităţi, ONG sau autorităţi locale intenţionează să depună proiecte

 

Performanțe:

– 6 reţele intercomunitare active, în domeniile: serviciilor sociale, prelucrării lemnului, apiculturii, procesării seminţelor de floarea soarelui, alimentarii cu apă, respectiv întreţinerii drumurilor
– peste 130 de beneficiari implicaţi în activităţile reţelelor
– o asociaţie profesională cu 10 membri, foşti beneficiari de proiecte de activităţi generatoare de venituri (apicultura)

Evaluare și monitorizare proiecte
 • Evaluare de proiecte

 

Procesare inițială (screening) 

– verificarea respectării termenului limita, depunerii documentelor obligatorii, îndeplinirii criteriilor de eligibilitate

 

Evaluare de birou 

– analiza oportunităţii şi fezabilităţii proiectului din punct de vedere tehnic, analiza economică, soliditatea financiară, evaluarea instituţională a Agenţilor de Executare, participarea comunitară, sustenabilitatea proiectului şi impactul asupra mediului

 

Evaluare în teren 

   – aprecierea consistentei şi calităţii proiectului, verificarea corespondentei datelor menţionate în cererea de finanţare cu realitatea, evaluarea beneficiarilor, reconfigurarea, împreună cu aceştia, a parametrilor proiectului

 

Mecanisme de control a calității procesului de evaluare 

   – evaluare încrucişată, evaluare de conformitate

 

Performanțe 

– 4.284 de cereri de finatare analizate pe parcursul a 10 ani
– 3.170 de cereri de finanţare evaluate la birou
– 2.187 de proiecte, analizate în teren, cu participarea beneficiarilor

                                                      

 

 • Monitorizarea în teren a procesului de implementare a proiectelor

 

Supervizare 

– participarea comunităţii şi asigurarea contribuţiei locale
– stadiul realizării proiectului din punct de vedere fizic şi al obiectivelor atinse
– calitatea operaţiunilor executate de părţile implicate (comunitate, contractori)
– respectarea normelor de protecţie a mediului

 

Asistența tehnică 

 verificarea proiectului tehnic
– managementul proiectului
– derularea procedurilor de achiziţii
– gestiunea financiară şi contabilitatea proiectului
– aspecte juridice ale închiderii şi predării obiectivului

 

Evaluarea stadiului implementării

– aplicarea periodică a unor instrumente sAtandardizate de evaluare a impactului social al proiectelor la nivel local

 

Performanțe 

– 11.622 acţiuni de supervizare în teren a procesului de implementare a proiectelor

Instruire și comunicare
 • Instruire

 

Tipuri de cursuri

– management de proiect
– dezvoltare comunitară
– proceduri de achiziţii (legislaţia romană şi procedurile Băncii Mondiale)
– aspecte tehnice ale implementării unui proiect
– proceduri financiar-contabile
– managementul micilor afaceri, marketing
– evaluare şi monitorizare participativă

 

Beneficiari

– membrii Comitetelor de Conducere a Proiectelor
– reprezentanţi ai mediului ONG
– autorităţi locale
– contractori (diriginţi de şantier, reprezentanţi ai firmelor de construcţii etc.)
– colaboratori FRDS (evaluatori, facilitatori, supervizori, traineri)

 

Performanțe

– 185 sesiuni de instruire organizate
– peste 4.200 de persoane instruite

 

 

 • Campanii de informare publică

 

Informații:

– oportunităţi de finanţare prin FRDS
– alte oportunităţi de finanţare
– integrare europeană

 

Public țintă

– membrii comunităţilor rurale sărace şi ai comunităţilor miniere
– reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale active la nivel local
– autorităţi locale, alte instituţii publice locale

 

Metodologie

– informare „din uşă în uşa”
– organizarea de adunări publice
– răspândirea de materiale promoţionale (pliante, afişe, pachete informative)
– realizate cu implicarea echipei de facilitatori şi a personalului sucursalelor

 

Performanțe

– 170 de comunităţi rurale şi urbane aflate în aria de intervenţie a SDSCM, acoperite pe parcursul a două luni (100 de localităţi din 16 judeţe)

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor
 • Obiective

– documentarea impactului intervenţiei FRDS
– îmbunătăţirea politicilor şi a proceselor derulate de Fond
– susţinerea demersurilor operaţionale ale departamentelor de specialitate

 • Evaluări interne

– evaluări de nevoi (needs assesssment)
– evaluări de proces şi de impact
– studii de caz şi analize cantitative
– evaluări ale politicilor organizaţionale (policy papers)

 • Evaluări externe

– proiectarea, contractarea, coordonarea şi recepţia unor studii de evaluare

 • Performanțe

– 35 de studii realizate de echipa de sociologi a FRDS
– 7 evaluări externe proiectate, contractate şi monitorizate