Copyright 2019 FRDS

Back

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

„A conduce şi a învăţa nu sunt disociabile”

John F. Kennedy

Misiune

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a administrat scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate grupurilor dezavantajate și comunităților sărace și izolate, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

 • incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)
 • dezvoltare socio-economică
 • egalitate de șanse
 • combaterea sărăciei
 • dezvoltare comunitară
 • educație

 

Funcționând sub deviza „O organizaţie pentru oameni şi problemele lor”, FRDS are drept misiune sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor sărace şi a altor categorii vulnerabile din România, prin promovarea şi suportul acordat iniţiativelor locale orientate către binele comun, identificate, înaintate şi realizate în mod participativ, prin implicarea comunităţii.

Obiectivul strategic al FRDS este realizarea unei schimbări de atitudine şi mentalitate pe multiple planuri (individual şi instituţional, local şi naţional) prin demonstrarea faptului că acolo unde există voinţa în rezolvarea unei probleme, există şi soluţii în acest sens.

Considerăm că adaptarea la contextul socio-economic şi cultural actual, astfel încât să continuăm a rămâne o organizaţie eficientă care să servească interesului public prin transferul de cunoştinţe şi experienţa în domeniul dezvoltării sociale şi pentru incluziunea socială.

Activitate

Formele de suport pe care le oferă FRDS sunt:

1. Sprijinul financiar, care presupune finanţarea de proiecte, prin acordarea de granturi, destinate îmbunatăţirii condiţiilor de viaţă, abordând mai multe segmente de dezvoltare locală.

 

În total, în perioada 1999 – 2017, au fost finanţate 1.538 proiecte de grant (între 20.000 şi 195.000 dolari SUA, aprox. 100 proiecte/an), din care 133 proiecte integrate destinate incluziunii sociale a romilor – care abordează mai multe segmente de dezvoltare locală, 150 de servicii sociale comunitare adresate grupurilor dezavantajate (copii, tineri la risc, femei victime ale violenţei domestice, vârstnici fără suport familial, romi etc), 219 proiecte de antreprenoriat şi creare de locuri de muncă, 16 proiecte inovative, restul de 911 fiind proiecte de reabilitare a micii infrastructuri comunitare. Rata de absorbţie a fondurilor atrase fiind de 98%, iar aprecierile finanţatorilor privind managementul şi calitatea intervenţiilor s-au ridicat până la nivelul „highly satisfactory”.

 

2. Asistenţa tehnică şi instruirea, care urmăresc creşterea capacităţii beneficiarilor de a pregăti/ formula şi implementa în bune condiţii proiectele finanţate, respectiv de a asigura sustenabilitatea lor pe termen lung, şi presupune, alături de alte instrumente, instruiri privind managementul de proiect pentru coodonatorii proiectelor finanţate, supervizarea de teren a proiectelor, monitorizarea participativă a proiectelor (prin implicarea beneficiarilor), networking (constituirea reţelelor de beneficiari, organizaţii neguvernamentale şi autorităţi locale) etc.

 

3. Sprijinul pentru accesarea fondurilor europene, presupune contractarea în numele doritorilor a unor servicii specializate de asistenţă tehnică sau suportul direct acordat de experţii FRDS pentru elaborarea unor strategii, studii, analize necesare elaborării cererilor de finanţare pentru fonduri europene sau scrierea propriu-zisă a proiectelor.

 

Portofoliul FRDS include, pe lângă 6 scheme de grant gestionate, participarea în calitate de partener la proiecte finanţate din fonduri europene şi din fonduri private.

 

În perioada 2013 – 2017, FRDS a fost Operator de Program pentru Programul RO10 – „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat din Granturile SEE 2009-2014, având ca Partener de Program Consiliul Europei.

 

Începând cu 2018. FRDS este Operator de program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021.

Echipa

Structura de personal, reglementările şi modul de funcţionare ale FRDS sunt flexibile, în funcţie de necesităţile proiectelor şi programelor derulate, deciziile strategice şi operaţionale fiind luate rapid, la nivelul Consiliului Director sau al managementului, după caz, elaborându-se proceduri şi manuale de operare pentru fiecare dintre programele gestionate. Personalul este format din specialişti din diverse domenii:

 • managementul de proiect/program
 • management financiar
 • monitorizare şi evaluare
 • studii şi analize de impact
 • informare şi comunicare
 • juridic şi achiziţii

FRDS îşi desfăşoară activitatea la sediul central, în Bucureşti şi în ţară, la cele 2 sucursale (Iaşi şi Alba Iulia) şi colaborează cu experţi independentide teren (facilitatori comunitari, evaluatori de proiecte şi supervizori) care sprijină şi urmăresc activitatea beneficiarilor de fonduri, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât şi în cea de implementare.